AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fseniorwigor.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fokolicznosciowa-stacja-krotkofalarska-u-seniorow-w-korczynie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

16-12-2016Okolicznościowa stacja krótkofalarska u Seniorów w Korczynie

                                                       „Jedni są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy.
                                                                To kwestia charakteru, a nie kalendarzy”

                                                                                                        Jan Sztaudynger


                                SN0 DDP (Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Korczynie).
Stacja powstała z okazji pierwszej rocznicy powstania Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Korczynie.
Organizatorem stacji okolicznościowej jest Rodzinny Klub Krótkofalowców SP8YWK z siedzibą w Miejscu Piastowym. Opiekunem stacji jest radioamator Krzysztof Więch, jednocześnie kierownik ww. stacji klubowej. Dzięki przychylności wójta Gminy Korczyna Jana Zycha zainstalowana stacja w Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” promuje ideę powstawania i działalności domów dla seniorów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dom „Senior – WIGOR” powstał z myślą o aktywizacji społecznej osób starszych. Celem działalności Dziennego Domu Pobytu „Senior WIGOR” jest zapewnienie Uczestnikom wsparcia oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności, niepełnosprawności, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym. Ponadto zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych, towarzyskich oraz wygody we własnym miejscu zamieszkania, znanym starszemu człowiekowi środowisku społecznym.

Celem działalności Dziennego Domu Pobytu  „Senior – WIGOR” jest:

 • wsparcie dla osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania,
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
 • pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej,
 • aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia,
 • pomaganie osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich,
 • wsparcie rodzin osób  starszych w opiece nad nimi,

Realizowane zadania:

 • zapewnienie jednego  posiłku,
 • zajęcia edukacyjne (warsztaty, wykłady, pogadanki),
 • terapię zajęciową,
 • zajęcia usprawniające ruchowo,
 • zajęcia rekreacyjne (organizowanie wyjazdów krajoznawczych, wycieczek pieszych po okolicy),
 • imprezy kulturalne (wyjścia do kina, organizacja koncertów, udostępnianie codziennej prasy),
 • udzielanie wsparcia zachowania więzi rodzinnych - współpraca z rodziną,
 • zapewnienie integracji społecznej poprzez działania ukierunkowane na osiągnięcie wyższego poczucia wspólnotowości pomiędzy różnymi grupami społecznymi, w tym przedstawicielami różnych pokoleń,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z organizacjami pozarządowymi, kołami gospodyń wiejskich, klubami seniora, organizacjami kościelnymi i innymi w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec starości w środowisku lokalnym, wśród dzieci i młodzieży oraz osób aktywnych zawodowo.

Zachęcamy radioamatorów do nawiązywania łączności radiowej.

 


Podziel się: